News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

ข้อมูลการขอวีซ่า

ขั้นตอนในการขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย

   
 
   
 

รายละเอียด
การยื่นวีซ่าอังกฤษ

วีซ่านักท่องเที่ยว/Student Visitor
(ไม่เกิน 6 เดือน)
วีซ่านักเรียน
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า
+VFS charge
3,850 บาท
17,750 บาท
เอกสารประกอบ
เอกสารของผู้เดินทาง
      พาสปอร์ตตัวจริง ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 3 หน้า
      พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
» แบบฟอร์มขอวีซ่า 48R » แบบฟอร์มขอวีซ่า 157A
      รูปถ่ายสี  2 นิ้ว 2 รูป ไม่สวมแว่นตา ไม่เห็นฟัน พื้นหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
      สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา 1 ชุด
      สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา 1 ชุด
      หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา พร้อมใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
      กรณีที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) ,สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี)
      พร้อมเซ็นรับรองสำเนา 
      หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ กรณีที่จบการศึกษามาแล้ว พร้อมหลักฐานการเรียน
      จบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร, ปริญญาบัตร
     » หลักฐานการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน (ไป – กลับ) ประเทศอังกฤษ 
     » หลักฐานการตอบรับจากสถานศึกษา Confirmation of Acceptance For Studies (CAS)
     » หลักฐานการชำระเงินค่าเรียนและที่พัก  
     สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนในออสเตรเลียต้องแสดงหลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน
     (Overseas Student Health Cover-OSHC)
เอกสารการเงิน
      หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย  เช่น หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์/บริษัท
      หรือหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท,หลักฐานแสดงรายได้ 
      หลักฐานทางการเงินต่างๆของผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร,
      หรือสมุดบัญชีธนาคารตัวจริงทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย (พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)   
      กรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่ บิดา-มารดา ต้องมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย
      และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ในรายละเอียด 
เอกสารประกอบจากผู้ปกครอง/ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด  พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 
      สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุน 1 ชุด  พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) ,
      สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนา 
      กรณีผู้เดินทางมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือแสดงความจำนง
      ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกโดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ
การตรวจสุขภาพ
ไม่ใช้
หลักฐานการตรวจสุขภาพที่ผ่านการรับการรับรองโดย
International Organisation for Migration (IOM)
ซึ่งแสดงการตรวจเชื้อวัณโรค (TB) 
ระยะเวลาการยื่นวีซ่า
5 วันทำการ
10 วันทำการ
 

หมายเหตุ : »  ToEast Education จัดเตรียมให้

Top
  • Follows us our servcies
  • become a fan toeastfanpage
  • follow toeasteducation