News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

รู้จักสอบ HSK

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi หรือการสอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีนกลาง (คล้ายกับการสอบ TOEFLในภาษาอังกฤษ)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั่วไป HSK

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด

การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้

ตัวอย่างที่ 1

สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ

ตัวอย่างที่ 2

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ

ตัวอย่างที่ 3

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ

ตัวอย่างที่ 4

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็น ภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ

ตัวอย่างที่ 5

สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และ ภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ

ตัวอย่างที่ 6

สสำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วย

ปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป

การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

  • ระดับต้น
  • ระดับกลาง
  • ระดับสูง

* ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้

* การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน

ประโยชน์ของการสอบ HSK
  • 1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
  • 2. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
  • 3.เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
  • 4. เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง

ตารางเปรียบเทียบการสอบวัดระดับความ รู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่และระบบเก่า

HSK ระบบใหม่ สอบ ข้อเขียน HSK ระบบใหม่ สอบ พูด HSK ระบบเก่า
ระดับ 6 ระดับสูง ระดับสูง
ระดับ 5 ระดับกลาง ระดับต้นกลาง
ระดับ 4 ระดับต้น ระดับพื้นฐาน
ระดับ 3 - -
ระดับ 2 - -
ระดับ 1 - -
Top
  • Follows us our servcies
  • become a fan toeastfanpage
  • follow toeasteducation