• • รูปภาพ        
 • • Daily Schedule
 • • ค่าใช้จ่าย
 • • สาขาที่เปิดสอน
 • • แนะนำสถาบัน
 
รูปภาพ
 
   
 
       
       
 
 
โปรแกรมใน 1 วัน
Time Schedule
06:20 ตื่นนอน
06:30~07:00 Morning Class
07:00~08:00 อาหารเช้า
08:00~12:00 ชั่วโมงเรียน (วิชา1:1 และ วิชา1:4)
12:00~13:00 อาหารกลางวัน
13:00~18:00 ชั่วโมงเรียน (วิชา1:1 และ วิชา1:4)
18:00~19:00 อาหารเย็น
19:00~21:00 Self - Study
 
 
ค่าใช้จ่าย
 • หลักสูตร General ESL

ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
ห้องคู่ 45,500 91,000 136,500 182,000 227,500 273,000
ห้อง 3คน 40,950 81,900 122,850 163,800 204,750 245,700
ห้อง 3คน +1 42,700 85,400 128,100 170,800 213,500 256,200
ห้อง 4คน 38,500 77,000 115,500 154,000 192,500 231,000
 
 • หลักสูตร Business

ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
ห้องคู่ 48,300 96,600 144,900 193,200 241,500 289,800
ห้อง 3คน 43,750 87,500 131,250 175,000 218,750 262,500
ห้อง 3คน +1 45,500 91,000 136,500 182,000 227,500 273,000
ห้อง 4คน 41,300 82,600 123,900 165,200 206,500 247,800
 
 • หลักสูตร IELST

ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
ห้องคู่ 50,050 100,100 150,150 200,200 250,250 300,300
ห้อง 3คน 45,500 91,000 136,500 182,000 227,500 273,000
ห้อง 3คน +1 47,250 94,500 141,750 182,000 236,250 283,500
ห้อง 4คน 43,050 86,100 129,150 172,200 215,250 258,300
 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระก่อนเดินทาง)
รายละเอียดค่าใช่จ่าย ค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ
ค่าสมัคร 3,500 สำหรับการสมัครครั้งแรก
ค่าเดินทางรับที่สนามบิน 1,750 ในวันที่สถาบันกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนธนาคาร 1,350  
ค่าเล่าเรียนและค่าห้องพัก ตามตาราง ราคานี้รวมค่าอาหาร,ค่าซักรีด และค่าทำความสะอาดห้องแล้ว
 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระ ณ สถาบัน)
รายละเอียดค่าใช่จ่าย ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
ค่าประกันหอพัก  100 USD ได้รับคืนภายหลัง
ค่าหนังสือเรียน            250 เปโซ ต่อ 1 เล่ม (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับ)
ค่าสาธารณูปโภค 400 เปโซ  ต่อ 1 เทอม (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
ค่าสมัคร Special Study Permit (SSP) 6,000 เปโซ ใบอนุญาตเรียนหลักสูตรภาษา SSP
ค่าสมัคร Alien Registration Card (ACR I-Card) 50 USD + 1,000 เปโซ กรณีสมัครเรียน 8 สัปดาห์ขึ้นไป
ค่าต่ออายุวีซ่า
- ครั้งที่ 1 3,230 เปโซ 4-8สัปดาห์ / 59 วัน
- ครั้งที่ 2 4,600 เปโซ 12สัปดาห์ / 89 วัน
- ครั้งที่ 3 2,530 เปโซ 16สัปดาห์ / 119 วัน
- ครั้งที่ 4 2,530 เปโซ 20สัปดาห์ / 149 วัน
- ครั้งที่ 5 2,530 เปโซ 24สัปดาห์ / 179 วัน

  Remark
 

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น.

 
สาขาที่เปิดสอน


1. General ESL Program (9 hours 30 minutes/a day)

 • เรียน1:1 จำนวน 4 ช.ม., เรียน 1:4 จำนวน 4 ช.ม, Morning Class 30 น, Self-Study 1ช.ม.
 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
 • แต่ละทักษะมี 4 stage (Elementary, Low Intermediate, High Intermediate, Advanced) 8 Level
 • จัดชั่วโมงเรียนที่เน้นแต่ละทักษะครบทั้ง Speaking, Vocabulary, Pronunciation, Grammar


2. Business English Program (8 hours /a day)

 • เรียน1:1 จำนวน 3 ช.ม., เรียน 1:5 จำนวน 4ช.ม, Morning Class 30 น, Self-Study 1ช.ม.
 • เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง สำหรับใช้ในการทำงาน
 • ฝึกฝนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในดารสัมภาษณ์ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียน Resume ฝึกการนำเสนองาน (Presentation) โดยใช้ภาษาอังกฤษ จัดทำวีดีโอแนะนำตนเอง
 • ต้องได้ General ESL LEVEL 5 จึงจะสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้


3. IELTS Program (9 hours 30 minutes/a day)

 • ELEMENTARY เรียน1:1 จำนวน 2 ช.ม., เรียน 1:5 จำนวน 6 ช.ม., Morning Class 30 น, Self-Study 1ช.ม.
 • INTERMEDIATE เรียนวิชาเลือก 1:1 จำนวน 2 ช.ม., เรียน 1:5 จำนวน 6 ช.ม., Morning Class 30 น, Self-Study 1ช.ม.
 • ADVANCE เรียนวิชาเลือก 1:5 จำนวน 6 ช.ม., เรียน 1:5 จำนวน 2 ช.ม.Morning Class 30 น, Self-Study 1ช.ม.
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน IELTS (รับประกันผลคะแนนสอบเริ่มที่ 4.5 IELTS 20 สัปดาห์ 6.0 คะแนน, 30 สัปดาห์ 7.0 คะแนน
 • มีการทดสอบทุกทักษะ (Speaking, Listening, Writing, Reading ) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง – ยกเว้นสัปดาห์ที่มี Practical test
 • Practice : แนะลักษณะข้อสอบ 25 รูปแบบ ของแต่ละ LEVEL, Practical test แต่ละทักษะ 1 ครั้งต่อวัน, แนะวิธีการทำข้อสอบอย่างละเอียด


4. Silmido Program (10 hours 30 minutes/a day)

 • หลักสูตรการเรียนที่เข้มข้นโดยเรียนแบบกลุ่มเป็นหลัก ได้ผลดีด้วยราคาที่ย่อมเยา
 • แต่ละทักษะมี 4 stage(Elementary, Low Intermediate, High Intermediate, Advanced) 8 Level
 • ไม่สามารถเปลี่ยนจากGeneral ESL / Business / IELTS program เป็น Silmido program
 
Schoolname :

MONOL International Education Institute

Type : Language School
City : Baguio City
Location : Purok7,Tacay Road, Pinsao Proper
ToEast แนะนำสถาบัน
 

          MONOL International Education Institute เป็นสถาบันที่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดี บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน ดูแลทั้งด้านสุขภาพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และการเรียน ด้วยการพูดคุย สอบถามนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อคลายความเครียด
มีการพัฒนาหลักสูตรการสอน และหนังสือเรียนของตนเอง การสอนที่เข้มข้น(Sparta) เน้นจำนวนชั่วโมงเรียนตัวต่อตัว เป็นระบบที่ปรับสมดุลให้การเรียนภาษาของนักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ระบบหอพักที่ทำให้ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา (English Zone) ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
คัดเลือกบุคลากรและอาจารย์ผู้สอนอย่างเข้มงวดถึง 9 ขั้นตอน จึงทำให้บุคลากร และอาจารย์ผู้สอนของสถาบันล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพ


 
เรียนต่ออเมริกา
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อฟิลิิปปินส์
เรียนต่อจีน
เรียนต่อเกาหลี
เรียนต่อญี่ปุ่น
Home | About us | Board ToEast | Contact us