ข้อมูลการทำวีซ่า ประเทศฟิลิปปินส์
 • สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ
  ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และขอวีซ่าก่อนเดินทาง
          –   ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย สามารถไปท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา 21 วัน
        –   กรณีอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์มากกว่า 21 วันขึ้นไป ต้องทำวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวก่อนเดินทาง
 
 • สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
 
  1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (ขอได้ที่สถานทูตฟิลิปปินส์) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  2. หนังสือเดินทางและสำเนา 1 ชุด
  3. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ
  4. สำเนาประเภทตั๋วเครื่องบินไปกลับ
          ------------------------------------------------------
  ติดต่อขอทำวีซ่าที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
  เลขที่ 760 ถ.สุขุมวิท กทม. 10110 (สุขุมวิท ซอย 30/1)
โทรศัพท์ 0 2259 0139, 0 2259 0140 โทรสาร 0 2259 2809


 
เรียนต่ออเมริกา
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อฟิลิิปปินส์
เรียนต่อจีน
เรียนต่อเกาหลี
เรียนต่อญี่ปุ่น
Home | About us | Board ToEast | Contact us