• • รูปภาพ        
 • • Daily Schedule
 • • ค่าใช้จ่าย
 • • สาขาที่เปิดสอน
 • • แนะนำสถาบัน
 
รูปภาพ
 
   
   
 
 
โปรแกรมใน 1 วัน
Time Schedule
06:20 ตื่นนอน
06:30~07:00 Morning Class
07:00~08:00 อาหารเช้า
08:00~11:50 ชั่วโมงเรียน (วิชา1:1 และ วิชา1:4)
12:00~13:00 อาหารกลางวัน
13:00~17:50 ชั่วโมงเรียน (วิชา1:1 และ วิชา1:4)
18:00~19:00 อาหารเย็น
19:00~20:30 Self - Study
 
 
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าเล่าเรียน และห้องพัก
 • หลักสูตร Intensive Program

ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
ห้องเดี่ยว 45,500 91,000 136,500 182,000 227,500 273,000
ห้องคู่ 43,750 87,500 131,250 175,000 218,750 262,500
ห้อง 3คน 38,500 77,000 115,500 154,000 192,500 231,000
ห้อง 4คน 36,750 73,500 110,250 147,000 183,750 220,500
 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระก่อนเดินทาง)
รายละเอียดค่าใช่จ่าย 4สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ
ค่าสมัคร 3,500 สำหรับการสมัครครั้งแรก
ค่าเดินทางรับที่สนามบิน 700 ในวันที่สถาบันกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนธนาคาร 1,350
ค่าเรียนและค่าที่พัก ตามตาราง รวมค่าอาหาร,ค่าซักรีด
และค่าทำความสะอาดห้องแล้ว
 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระ ณ สถาบัน)
รายละเอียดค่าใช่จ่าย 1เทอม ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
ค่าประกันหอพัก 100 USD ได้รับคืนภายหลัง
ค่าหนังสือเรียน 1,000 PHP ต่อ 1 เล่ม ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับ
ค่าสาธารณูปโภค  1,500 PHP  ต่อ 1 เทอม (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
ค่า Alien Certificate of Registration Identity Card  3,000 PHP กรณีเรียนเกิน 8สัปดาห์ขึ้นไป
ค่าสมัคร Special Study Permit  6,000 PHP ใบอนุญาตเรียนหลักสูตรภาษา ( SSP)
ค่าต่ออายุวีซ่า
- ครั้งที่ 1 3,230 PHP 4-8สัปดาห์/59 วัน
- ครั้งที่ 2 4,500 PHP 12สัปดาห์/89 วัน
- ครั้งที่ 3 3,040 PHP 16สัปดาห์/119 วัน
- ครั้งที่ 4 3,040 PHP 20สัปดาห์/149 วัน
- ครั้งที่ 5 3,040 PHP 24สัปดาห์/179 วัน
 
  Remark
  บริษัทฯ รับชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องชำระก่อนเดินทางเป็นเงินไทยเท่านั้น
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ชำระ ณ สถาบันที่เรียนสามารถนำเงินไปชำระด้วยตนเองได้
  ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ก่อนการชำระ
 
สาขาที่เปิดสอน


General ESL Program (10 hours /a day)

 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงได้อย่างถูกต้อง
 • แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับ (Beginner, Intermediate, Advanced) และแบ่งเป็น 9ระดับย่อย
 • ชั่วโมงเรียนต่อตัวจำนวนมาก ESL 4 ช.ม. และ TOEIC Speaking 2 ช.ม. และมีชั่วโมงเรียนกลุ่มตอนเย็น
  Listening, Grammar, Pronunciation
 • ในสัปดาห์สุดท้ายของเทอมมีการฝึกเขียนบทความ จะมีอาจารย์ตรวจสอบและแนะแนว และฝึกการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

 

 

 
Schoolname : FRIEND: English School FRIENDS
Type : Language School
City : Cebu City
Location : Hr Tourist Hotel,Pusok,Lapu-Lapu City
 
ToEast แนะนำสถาบัน
 

           English School FRIENDS จัดระบบสถาบันแบบ Sparta คุณภาพการเรียนการสอนเข้มข้น อีกทั้งดูแลการดำเนินชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับการเรียน ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินไม่นาน สถานที่เรียนบรรยากาศแบบรีสอตร์ เหมาะแก่การพักผ่อนเมื่อว่างจากการเรียน
เน้นชั่วโมงการเรียนตัวต่อตัว
          เน้นจำนวนชั่วโมงเรียน ตัวต่อตัววันละ 6 ชั่วโมง ประกอบกับหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจเช่น TOEIC Speaking ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
          ระบบหอพัก ที่ทำให้ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา (English Zone) ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ 1ท่านต่อนักเรียน 10คน ช่วยดูแลการเรียนนักเรียนได้เฉพาะเจาะจงมากกว่า

 
เรียนต่ออเมริกา
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อฟิลิิปปินส์
เรียนต่อจีน
เรียนต่อเกาหลี
เรียนต่อญี่ปุ่น
Home | About us | Board ToEast | Contact us