News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

University of the Visayas - UV ESL CENTER

 • MONOL International Education Institute

  Schoolname University of the Visayas

  Type Language School

  City Cebu City

  Location Corner D. Jakosalem & Colon St., Cebu City Philippines 6000


 • ToEast แนะนำสถาบัน

  • มหาวิทยาลัย Visayas เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเซบู มีแคมปัสมากถึง 9 แคมปัส ตั้งแต่เปิดทำการมาปัจจุบัน ผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคม

   โรงเรียน UV ESL อยู่ในตัวเมืองเซบู ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสะดวกสบายในแคมปัสของ UV Gullas collage of medicine

   ภายใต้การแข่งขันระหว่างประเทศที่สูงขึ้น การติดต่อหรอออกไปทำงานยังต่างประเทศมีมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นมากต่อการทำงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ UV ESL มีคอร์สภาษาอังกฤษหลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เรียนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์สอน

   สำหรับคนที่อยากจริงจังกับการเรียนภาษาอังกฤษและอยากเก่งภาษาอังกฤษ สถาบันเรามีความพร้อมทั้งสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเรามีพนักงานบริษัทและนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยากปรับปรุงภาษาอังกฤษของตัวเองที่เข้ามาเรียนที่สถาบันเพิ่มเรื่อยๆทุกปี

  • สาขาที่เปิดสอน

   1. ESL General English Course

   คอร์สที่เปิดสอน รายละเอียด
   ESL General English Course
   1:1 4 คาบ, SG 2  คาบ
   GC 2 คาบ, SC 2 คาบ
   (1 วันรวมเรียน 10 คาบ)

   1:1 Class ( ตัวต่อตัว )
   - แต่ละคลาสจะเน้นทักษะความสามารถแต่ละด้าน
   - ครู 1 ท่านโฟกัส 2 ทักษะต่อนักเรียน 1 คน
   - อุปกรณ์การเรียนคลาสตัวต่อตัวขึ้นอยู่กับระดับของนักเรียนแต่ละคน

   Small Group Class (SG)
   - Small group class แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
   - Small group Class เปิดสอนทั้งหมด ถึง 8 หัวข้อ
   - นักเรียนสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ตัวเองสนใจ 2 หัวข้อ

   Group Class (GC)
   - Group Class แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
   - Group Class เปิดสอนทั้งหมด ถึง 8 หัวข้อ
   - นักเรียนสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ตัวเองสนใจ 2 หัวข้อ

   Special Class (SC)
   - จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษ
   - นักเรียนที่สนใจสามารถเลือกเรียนได้

   2. TOEIC COURSE

   คอร์สที่เปิดสอน รายละเอียด
   TOEIC COURSE
   1:1 4 คาบ, SG 2 คาบ
   BG 2 คาบ, SC 2 คาบ
   (1 วันรวมเรียน 10 คาบ)

   - กลยุทธ์การทำข้อสอบ ฝึกทำข้อสอบ TOEIC
   - จุดที่ต้องระวัง ในการตอบข้อสอบ อธิบาย แนะแนว ข้อสอบ
   - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหาจุดอ่อนของนักเรียน สอน ทำความเข้าใจ ปรับแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
   - สอบถามเป้าหมายคะแนนที่นักเรียนตั้งไว้แล้วสอนไกด์ไลน์เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
   - ทุก 4 สัปดาห์ ทำการ Mock Test (สอบเสมือนจริง)
   - นักเรียนที่มีผลสอบ TOEIC หรือผลสอบของ UV ต้องแจ้งผลคะแนนก่อนเรียนเพื่อปรับระดับในการเรียน

   3. TOEFL COURSE

   คอร์สที่เปิดสอน รายละเอียด
   TOEFL COURSE
   1:1 4 คาบ, SG 2 คาบ
   BG 2 คาบ, SC 2 คาบ
   (1 วันรวมเรียน 10 คาบ)

   - สอนเทคนิคการสอบ ดูความสามารถของนักเรียน ฝึกฝน ติดตามผล อย่างต่อเนื่องรายบุคคล
   - หาจุดอ่อนของนักเรียน สอน ทำความเข้าใจ ปรับปรุงแก้ไข
   - ทุก 4 สัปดาห์ ทำการ Mock Test (สอบเสมือนจริง)
   - นักเรียนที่มีผลสอบ TOEFL หรือผลสอบของ UV ต้องแจ้งผลคะแนนก่อนเรียน เพื่อปรับระดับในการเรียน

   4. IELTS COURSE

   คอร์สที่เปิดสอน รายละเอียด
   IELTS COURSE
   1:1 4 คาบ, SG 2 คาบ
   BG 2 คาบ, SC 2 คาบ
   (1 วันรวมเรียน 10 คาบ)

   - ฝึกฝนทำข้อสอบ เรียนรู้แนวข้อสอบ โครงสร้าง ลักษณะ สิ่งแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด
   - IELTS Course โฟกัสเรื่อง การวิเคราะห์ การทำความเข้าใจ และ กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบ
   - ทุก 4 สัปดาห์ ทำการ Mock Test (สอบเสมือนจริง)
   - นักเรียนที่มีผลสอบ IELTS หรือผลสอบของ UV ต้องแจ้งผลคะแนนก่อนเรียนเพื่อปรับระดับในการเรียน

   ค่าเล่าเรียน

   ESL General English Course

   ประเภทห้อง 4+1 สัปดาห์ 8+2 สัปดาห์ 12+3 สัปดาห์ 16+4 สัปดาห์ 20+4 สัปดาห์ 24+4 สัปดาห์
   Single 59,300 118,600 177,600 236,900 287,600 339,300
   Twin-sharing 52,600 105,300 157,900 210,300 257,300 304,600
   Triple-sharing 47,300 94,300 141,600 188,600 231,600 274,900

   TOEIC or IELTS or TOEFL Courses

   ประเภทห้อง 4+1 สัปดาห์ 8+2 สัปดาห์ 12+3 สัปดาห์ 16+4 สัปดาห์ 20+4 สัปดาห์ 24+4 สัปดาห์
   Single 64,300 128,600 192,900 256,900 313,300 369,300
   Twin-sharing 57,600 115,300 172,900 230,300 282,600 334,600
   Triple-sharing 52,300 104,300 156,600 208,600 256,900 304,900

   • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระก่อนเดินทาง)

   รายละเอียดค่าใช่จ่าย ค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ
   ค่าสมัคร 3,500 สำหรับการสมัครครั้งแรก

   • ตัวอย่างตารางเวลา

   เวลา
   รายละเอียด
   06:30 – 07:30 อาหารเช้า
   07:40 – 08:30 1:1 Class - Listening
   08:35 – 09:25 1:1 Class – Speaking
   09:35 – 10:25 1:1 Class – Reading
   10:30 – 11:20
   1:1 Class – Writing
   11:30 – 12:20 Small Group Class
   12:20 – 13:20 อาหารกลางวัน
   13:20 – 14:10 Big Group Class
   14:20 – 15:10 Small Group Class
   15:15 – 16:05
   Big Group Class
   16:15 – 17:05 Special Class 1
   17:10 – 18:00 Special Class 2
   18:00 – 19:00 อาหารเย็น
   19:00 เวลาส่วนตัว

   MONOL International Education Institute

   MONOL International Education Institute


Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation