News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

ข้อมูลการขอวีซ่า

ขั้นตอนในการขอวีซ่า ประเทศฟิลิปปินส์

   
 
   
 
 • •    สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ
       ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และขอวีซ่าก่อนเดินทาง
          –   ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย สามารถไปท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา 21 วัน
        –   กรณีอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์มากกว่า 21 วันขึ้นไป ต้องทำวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวก่อนเดินทาง
 
 • •    สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
 
  1.          1.   แบบฟอร์มขอวีซ่า (ขอได้ที่สถานทูตฟิลิปปินส์) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  2.          2.   หนังสือเดินทางและสำเนา 1 ชุด
  3.          3.   รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ
  4.          4.   สำเนาประเภทตั๋วเครื่องบินไปกลับ

          ------------------------------------------------------
  ติดต่อขอทำวีซ่าที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
  เลขที่ 760 ถ.สุขุมวิท กทม. 10110 (สุขุมวิท ซอย 30/1)
โทรศัพท์ 0 2259 0139, 0 2259 0140 โทรสาร 0 2259 2809


Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation